क्षायोपशमिक Destruction As Well Suppression State of Soul

 

 

ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदा: सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥२.५॥TS

 

चार ज्ञान अज्ञान दर्शन, लब्धि सम्यक्त्व स्वभाव।
चारित्र संयमासंयम, क्षायोपशमिक  भाव॥२.५.३८॥

 

क्षायोपशमिकभाव के १८ भेद है।

१। मतिज्ञान

२। श्रुतज्ञान

३। अवधिज्ञान

४। मन:पर्ययज्ञान

५। कुमति अज्ञान

६। कुश्रुत अज्ञान

७। कुअवधि ज्ञान

८। चक्षु दर्शन

९। अचक्षु दर्शन

१०। अवधि दर्शन

११-१५। क्षायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य

१६। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व

१७। क्षायोपशमिक चारित्र

१८। संयमासंयम

 

The destructional cum subsidential disposition is of 18 kinds:

  • Four kinds of knowledge
  • 3 kinds of wrong knowledge
  • 3 kinds of perception
  • 5 kinds of attainment
  • Right belief
  • Conduct
  • Restraint cum non-restraint