योग YOG

 

– सत्य मनोयोग mental activity truth

– असत्य मनोयोग mental activity not true

– उभय मनोयोग mental activity Mixed truth and lie

– अनुभय मनोयोग mental activity Neutral

– सत्य वचनयोग speech activity truth

– असत्य वचनयोग speech activity not true

– उभय वचनयोग Speech activity mixed

– अनुभय वचनयोग Speech activity neutral

– औदारिक काय योग Gross body activity

– औदारिक मिश्र काय योग Gross body activity mixed

– वैक्रियिक काय योग Transformable body activity

– वैक्रियिक मिश्रकाय योग transformable body mixed activity

– आहारक काय योग Conveyance body activity

– आहारक मिश्रकाय योग Conveyance body mix activity

– कार्माण काय योग Karmic activity