स्पर्श Touch

 

– चिकना Oily

– रुखा Dry

– ठण्डा Cold

– गर्म Hot

– भारी Heavy

– हल्का Light

– कोमल Soft

– कठोर Hard